Odborný profil

–  platné certifikáty, autorizace a osvědčení

 • Autorizace ke zpracování odborných posudků a rozptylových studií
 • Odborně způsobilá osoba k provádění zkoušek těsnosti
 • Autorizace dle zákona o EIA
 • Báňský projektant
 • Závodní lomu s roční těžbou nižší než 500 000 tun užitkového nerostu
 • Autorizovaný inženýr dle ČKAIT pro vodohospodářské stavby
 • Osvědčení MŽP pro obor hydrogeologie
 • Certifikát Univerzity Karlovy: „Aktuální otázky znečištění ovzduší“
 • Podzemní voda ve vodoprávním řízení
 • Zvláštní odborná způsobilost – ovzduší
 • Certifikát manažer jakosti (TQM, EMS apod.)
 • ECDL Certificate
 • Kurz hodnocení krajinného rázu